ΝΑΥΤΙΛΙΑ
      
    
    
 
Το πλοίο αποτελεί το ασφαλέστερο, οικονομικά αποδοτικότερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο μέσο μεταφοράς. Ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος διαθέτει 60.000 πλοία, τα οποία μεταφέρουν το 90% του διεθνούς εμπορίου με ασφάλεια 99,6% στον προορισμό τους. Η Ελληνική ναυτιλία κατέχει την 1η θέση παγκοσμίως με 3.700 πλοία και 15.000 Έλληνες ναυτικούς να ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου. Εξειδικευμένοι τύποι πλοίων, ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρουν ναυπηγούνται για τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας
• Μαγνητική και γυροσκοπική πυξίδα
• Έντυποι και ηλεκτρονικοί χάρτες
• Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS)
• Παγκόσμιο Σύστημα
  Στιγματοθέτησης (GPS)
• Radar
• Αυτόματη Υποτύπωση με Ραντάρ
  (Automatic Radar Plotting Aid - ARPA)
• Ηχοβολιστικό για μέτρηση του βάθους
• Άλλα ηλεκτρονικά μέσα
Κύριοι τύποι πλοίων
Φορτηγό πλοίο (Bulk Carrier)
Μεταφέρει χύμα στερεά φορτία
(σιτηρά, τσιμέντο, λιπάσματα κ.α.)
Δεξαμενόπλοιο (Tanker Ship)
Μεταφέρει χύμα υγρά φορτία
(πετρέλαιο, βενζίνη, νερό κ.α.)
Πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου
σε υγρή κατάσταση
(Liquefied Natural Gas Carrier – LNG)
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Container Ship) Μεταφέρουν πολλά διαφορετικά είδη εμπορευμάτων μέσα σε containers
Επιβατηγό / Οχηματαγωγό
(Ro-Ro Passenger Ship)
Πλοία του Μέλλοντος
Είναι στο πειραματικό στάδιο και θα κινούνται με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως ήλιος, άνεμος, υδρογόνο κ.ά.

Η παγκόσμια ναυτιλία ευθύνεται μόνο για το 10% της θαλάσσιας ρύπανσης από όλες τις πηγές, ενώ το υπόλοιπο 90% προέρχεται από δραστηριότητες στην ξηρά. Η ασφάλεια ναυσιπλοΐας, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία ρυθμίζονται από Διεθνείς Συμβάσεις. Αυτή η ναυτιλιακή νομοθεσία θεσπίζεται από τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του γνωστού ΙΜΟ.

Τρεις είναι οι κύριες Διεθνείς Συμβάσεις που διαρκώς τροποποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις:

• Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS: Safety of Life at Sea)
• Θαλάσσια Ρύπανση (MARPOL: Marine Pollution) και
• Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίηση και Φυλακές των Ναυτικών
  (STCW: Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers)

Τα μέλη της HELMEPA, 13.500 Έλληνες ναυτικοί, 400 πλοία και 200 εταιρείες και οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρωτοστατούν στην πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και την ασφάλεια στη θάλασσα μέσω της ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας, «από πλοιοκτήτη μέχρι ναύτη».