ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
      
    
    
 
Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο και την παραγωγή συνθετικών υλικών με μεγάλους χρόνους ζωής, το περιβάλλον και ιδιαίτερα το θαλάσσιο, έχει οδηγηθεί σε σημαντική υποβάθμιση.

Η θαλάσσια ρύπανση προέρχεται κατά:
90% από δραστηριότητες
  στην ξηρά και
10% από δραστηριότητες
  στη θάλασσα
Οι κύριες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι:
Τα Στερεά απορρίμματα

• Παραμένουν στο
   θαλάσσιο περιβάλλον
   για πολλά χρόνια
• Είναι παγίδες για τους
  θαλάσσιους οργανισμούς
Τα Πλαστικά απορρίμματα

Έχουν πολύ μεγάλους χρόνους διάλυσης και διασπώνται σε μικρο-πλαστικά που μπαίνουν στο σώμα θαλάσσιων οργανισμών και με την τροφική αλυσίδα οι χημικές τους ουσίες μεταφέρονται σε ανώτερους οργανισμούς, μέχρι και τον άνθρωπο
Χρόνος διάλυσης απορριμμάτων
στη θάλασσα
Η Ρύπανση με Πετρέλαιο

• Θάνατος και εξαφάνιση
  θαλάσσιων ειδών
• Υποβάθμιση παράκτιων
  οικοσυστημάτων
• Διακοπή της αλιείας
Τα Αστικά και βιομηχανικά λύματα

Περιέχουν επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς, σύνθετες οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα με υψηλή τοξικότητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς
Τα Γεωργικά απόβλητα

Η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων
και λιπασμάτων οδηγούν
στο φαινόμενο του ευτροφυσμού των παράκτιων νερών
Υπεραλίευση

• Ψαρεύουμε περισσότερα ψάρια
  απ’ όσα προλαβαίνουν
  να γεννηθούν
• Παράνομοι και κακοί τρόποι αλιείας
• Τα παγκόσμια ιχθυοαποθέματα
  έχουν φτάσει στα όριά τους
Ξενικά είδη

Οργανισμοί από άλλες περιοχές, διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος και ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα
Φαινόμενο του θερμοκηπίου
και κλιματική αλλαγή


• Ανεβαίνει η μέση στάθμη
  της θάλασσας
• Απειλούνται με εξαφάνιση
  διάφορα είδη
• Αυξάνεται η θερμοκρασία
  της θάλασσας